Ders Planı

FELSEFE LİSANS MÜFREDATI
TOPLAM KREDİ:   145   TOTAL ECTS: 240
NOTLAR: T (Teorik) P (Pratik) L (Labaratuar) C (Kredi) ECTS (European Credit Transfer System Credit)

 

Freshman Year

Code Course Name T P L C ECTS PRE-REQ
SPS 101 İnsanlık ve Toplum I 3 0 0 3 5
HUM 101 Sanat ve Edebiyat Üzerinden Dünya Tarihi I 3 0 0 3 5
MATH 101 Nicel Akıl Yürütme 3 0 0 3 5
NS 101 Doğa I 3 0 0 3 5
GE 100 Üniversite Hayatına Giriş (Oryantasyon) 1 0 0 1 1
HIST 101

 

Modern Türkiye Tarihi I

 

3 0 0 3 4
TLL 101

 

Çağdaş Türk Edebiyatı I

 

3 0 0 3 5
TOTAL 19 30  

 

Second Semester
Code Course Name T P L C ECTS PRE-REQ
SPS 102 İnsanlık ve Toplum II 3 0 0 3 5  
HUM 102 Sanat ve Edebiyat Üzerinden Dünya Tarihi II 3 0 0 3 5  
SPS 103 Mukayeseli Metodolojiler 3 0 0 3 5  
NS 102 Doğa II 3 0 0 3 5
HIST 102

 

Modern Türkiye Tarihi II 3 0 0 3 5
TLL 102

 

Çağdaş Türk Edebiyatı II 3 0 0 3 5
TOTAL 18 30  

 

Sophomore Year

ThirdSemester        
Code Course Name T P L C ECTS PRE-REQ
PHIL 201 Antik Felsefe I 3 0 0 3 5
PHIL 203 Ahlak ve Siyaset Felsefesi 3 0 0 3 5
PHIL 101 Felsefenin Temel Sorunları ve Tarihi I 3 0 0 3 5
PHIL 103 Mantık I 3 0 0 3 5
Bölüm içi seçmeli 3 0 0 3 5
Seçmeli Yabancı Dil 1 4 0 3 5
TOTAL 18 30  

 

Fourth Semester
Code Course Name T P L C ECTS PRE-REQ
PHIL 202 Antik Felsefe II 3 0 0 3 5
PHIL 204 Metafizik 3 0 0 3 5
PHIL 102 Felsefenin Temel Disiplinleri ve Tarihi II 3 0 0 3 5
PHIL 104 Mantık II 3 0 0 3 5
Bölüm içi Seçmeli 3 0 0 3 5
Seçmeli Yabancı Dil 1 4 0 3 5
TOTAL 18 30

 

Junior Year

Fifth Semester        
Code Course Name T P L C ECTS PRE-REQ
PHIL 301 İslam Felsefesi I 3 0 0 3 5
PHIL 303 Batı Düşüncesine Giriş ve Ortaçağ Hıristiyan Felsefesi 3 0 0 3 5
PHIL 305 Bilim Felsefesi ve Tarihi 3 0 0 3 5
Bölüm içi Seçmeli 3 0 0 3 5
Genel Seçmeli 3 0 0 3 5
Seçmeli Yabancı Dil 1 4 0 3 5
TOTAL 18 30  

 

SixthSemester
Code Course Name T P L C ECTS PRE-REQ
PHIL 302 İslam Felsefesi II 3 0 0 3 5
PHIL 304 Erken Dönem Modern Felsefe 3 0 0 3 5
PHIL 306 Klasik Türk Felsefesi I 3 0 0 3 5
Bölüm içi Seçmeli 3 0 0 3 5
Genel Seçmeli 3 0 0 3 5
Seçmeli Yabancı Dil 1 4 0 3 5
TOTAL 18 30

 

Senior Year

Seventh Semester 
Code Course Name T P L C ECTS PRE-REQ
PHIL 401 Klasik Türk Felsefesi II 3 0 0 3 5
PHIL 403 Geç Dönem Modern Felsefe 3 0 0 3 5
Bölüm içi Seçmeli 3 0 0 3 5
Bölüm içi Seçmeli 3 0 0 3 5
Bölüm içi Seçmeli 3 0 0 3 5
Genel Seçmeli 3 0 0 3 5
TOTAL 18 30  

 

EighthSemester
Code Course Name T P L C ECTS PRE-REQ
PHIL 402 Çağdaş Türk Düşüncesi 3 0 0 3 5
PHIL 404 Çağdaş Felsefe 3 0 0 3 5
Bitirme Tezi 2 0 0 2 4
Bölüm içi Seçmeli 3 0 0 3 5
Bölüm içi Seçmeli 3 0 0 3 5
Genel Seçmeli 3 0 0 3 5
TOTAL 18 29

 

BÖLÜM İÇİ SEÇMELİ DERSLER

 

Ders Kodu Ders Adı Teorik Pratik Kredi AKTS PRE- REQ
PHIL 411 Erken Türk Düşüncesi ve Mitolojisi 3 0 3 5
PHIL 412 Çin Düşüncesi 3 0 3 5
PHIL 413 Hint Felsefesi 3 0 3 5
PHIL 414 Felsefe  ve Edebiyat 3 0 3 5
PHIL 415 Sofistler 3 0 3 5
PHIL 416 Doğa Felsefesi 3 0 3 5
PHIL 417 Platon 3 0 3 5
PHIL 418 Helenistik Felsefe 3 0 3 5
PHIL 419 Mutezile Ekolü 3 0 3 5
PHIL 420 İslam Düşüncesine Giriş 3 0 3 5
PHIL 421 Yeni Platonculuk 3 0 3 5
PHIL 422 Stoacılık 3 0 3 5
PHIL 423 Kelam Felsefesi 3 0 3 5
PHIL 424 Bilim Tarihi 3 0 3 5
PHIL 425 Mitoloji 3 0 3 5
PHIL 426 Aristoteles 3 0 0 5
PHIL 427 Heraklitos ve Parmenides 3 0 0 5
PHIL 428 Fârâbî ve İbn Sina 3 0 3 5
PHIL 429 İnsan Hakları 3 0 3 5
PHIL 430 Sufi Metafizik 3 0 3 5
PHIL 431 Osmanlı Türkiyesinde Bilim 3 0 3 5
PHIL 432 Gazali Düşüncesine Giriş 3 0 3 5
PHIL 433 Felsefe ve Kelam 3 0 3 5
PHIL 434 Felsefe ve Ekonomi 3 0 3 5
PHIL 435 Matematik Felsefesi 3 0 3 5
PHIL 436 Felsefe ve Psikanaliz 3 0 3 5
PHIL 437 İbn Arabi 3 0 3 5
PHIL 438 Tarih Felsefesi 3 0 3 5
PHIL 439 Sevgi Felsefesi 3 0 3 5
PHIL 440 Descartes, Spinoza, Leibniz Okumaları 3 0 3 5
PHIL 441 Locke, Hume, Berkeley Okumaları 3 0 3 5
PHIL 442 Doğa Bilimleri Felsefesi 3 0 3 5
PHIL 443 Varoluşçuluk 3 0 3 5
PHIL 444 Hermenötik 3 0 3 5
PHIL 445 Fenomenoloji 3 0 3 5
PHIL 446 Teknoloji Felsefesi 3 0 3 5
PHIL 447 Zihin Felsefesi 3 0 3 5
PHIL 448 Çağdaş İslam Düşüncesi 3 0 3 5
PHIL 449 Felsefe ve Film 3 0 3 5
PHIL 450 Analitik Felsefe 3 0 3 5
PHIL 451 Din Felsefesi 3 0 3 5
PHIL 452 Osmanlı Türkiyesinde Ahlak ve Siyaset Düşüncesi 3 0 3 5
PHIL 453 İbn Haldun’un Mukaddimesine Giriş 3 0 3 5
PHIL 454 Endülüs Kültürü ve Felsefesi 3 0 3 5
PHIL 455 Etik 3 0 3 5
PHIL 456 Bilgi Teorisi 3 0 3 5
PHIL 457 Dil Felsefesi 3 0 3 5
PHIL 458 Estetik ve Sanat Felsefesi 3 0 3 5
PHIL 459 İslam Hukuk Felsefesi 3 0 3 5

GENEL SEÇMELİ DERSLER

PHIL 411 ERKEN DÖNEM TÜRK DÜŞÜNCESİ VE MİTOLOJİSİ (3+0) 3 ECTS 5

PHIL 412 ÇİN DÜŞÜNCESİ (3+0) 3 ECTS 5

PHIL 413 HİNT FELSEFESİ        (3+0) 3 ECTS 5

PHIL 414 FELSEFE VE EDEBİYAT (3+0) 3 ECTS 5

PHIL 415 SOFİSTLER       (3+0) 3 ECTS 5

PHIL 416 DOĞA FELSEFESİ (3+0) 3 ECTS 5

PHIL 417 KELAM FELSEFESİ    (3+0) 3 ECTS 5

PHIL 424 BİLİM TARİHİ (3+0) 3 ECTS 5

PHIL 425 MİTOLOJİ (3+0) 3 ECTS 5

PHIL 427 HERAKLİTOS  VE PARMENİDES (3+0) 3 ECTS 5

PHIL 429 İNSAN HAKLARI         (3+0) 3 ECTS 5

PHIL 430 SUFI METAFİZİK  (3+0) 3 ECTS 5

PHIL 431 OSMANLI TÜRKİYESİNDE BİLİM (3+0) 3 ECTS 5

PHIL 432 GAZALİ DÜŞÜNCESİNE GİRİŞ  (3+0) 3 ECTS 5

PHIL 433 FELSEFE VE KELAM     (3+0) 3 ECTS 5

PHIL 434 FELSEFE VE EKONOMİ  (3+0) 3 ECTS 5

PHIL 435 MATEMATİK FELSEFESİ (3+0) 3 ECTS 5

PHIL 436 FELSEFE VE PSİKANALİZ     (3+0) 3 ECTS 5

PHIL 437 İBN ARABİ (3+0) 3 ECTS 5

PHIL 438 TARİH FELSEFESİ   (3+0) 3 ECTS 5

PHIL 439 SEVGİ FELSEFESİ (3+0) 3 ECTS 5

PHIL 442 DOĞA BİLİMLERİ FELSEFESİ     (3+0) 3 ECTS 5

PHIL 443 VAROLUŞÇULUK  (3+0) 3 ECTS 5

PHIL 444 HERMENÖTİK    (3+0) 3 ECTS 5

PHIL 445 FENOMENOLOJİ (3+0) 3 ECTS 5

PHIL 446 TEKNOLOJİ FELSEFESİ    (3+0) 3 ECTS 5

PHIL 448 ÇAĞDAŞ İSLAM DÜŞÜNCESİ     (3+0) 3 ECTS 5

PHIL 449 FELSEFE VE FİLM    (3+0) 3 ECTS 5

PHIL 451 DİN FELSEFESİ (3+0) 3 ECTS 5

PHIL 452 OSMANLI TÜRKİYESİNDE AHLAK VE SİYASET DÜŞÜNCESİ (3+0) 3 ECTS 5

PHIL 453 İBN HALDUN’UN MUKADDİMESİNE GİRİŞ (3+0) 3 ECTS 5

PHIL 454 ENDÜLÜS KÜLTÜRÜ VE FELSEFESİ (3+0) 3 ECTS 5

PHIL 459 İSLAM HUKUK FELSEFESİ (3+0) 3 ECTS 5